For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

شناسایی ترافیک رمز شده در شبکه

دسته بندی ترافیک برای اجرای بسیاری از وظایف امنیتی و مدیریتی در شبکه مانند شناسایی داده های مخرب یا بررسی قصد حقیقی کاربران خرابکار، محدود یا مسدود کردن ترافیک بعضی از برنامه های کاربردی از اهمیت بالایی برخوردار است در گذشته از مشخصه هایی همچون شمارت پورت و یا شماره پروتکل برای دسته بندی ترافیک استفاده می شد. اما امروزه با توجه به امکان تغییر ساده این مشخصه ها، استفاده از این روشها کارایی ندارد. از این رو روشهای مبتی بر یادگیری ماشین در دسته بندی ترافیک کاربرد زیادی پیدا کرده اند. در این پروژه روشهای مختلف دسته بندی ترافیک مورد بررسی و تحلیل قرار خواهند گرفت. همچنین بر روی ترافیک رمز شده و شناسایی آن تمرکز خواهد شد.

تحت نظارت وف ایرانی