For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

An Efficient Authentication Protocol for Heterogonous Ad Hoc-WLAN Networks

در چند سال اخير ارتباط بيسيم با ارائه خدمات متنوع به کاربران به سرعت رو به گسترش است. در اين ارتباط شبکه سلولي نسل سوم و شبکههاي بيسيم محلي دو نمونه مهم از فناوري بيسيم هستند که به شکل گسترده مورد استفاده قرار گرفتهاند. شبکه سلولي نسل سوم(3G) ميتواند سرويس خود را در نواحي تحت پوشش گسترده ارائه کند. در مقابل شبکه بيسيم محلي (WLAN) امکان برقراري ارتباط بيسيم را با نرخ بالا اما در محدوده فضايي کوچک( در حدود چند صد متر ) ارائه مينمايد. با توجه به ويژگي اين دو شبکه ميتوان خدمات آنها را مکمل يکديگر دانست. از اين رو اجتماع اين دو شبکه و تشکيل شبکهاي نامتجانس نويد بخش شبکهاي بيسيم با قابليت استفاده از مزيت هر دو شبکه قبلي است. در شبکه نامتجانس مورد نظر سرويسهايي هم چون احراز اصالت، هزينه استفاده و کيفيت سرويس از موارد مهمي هستند که بايد براي تحقق آنها راهکارهايي انديشيده شود. در اين مقاله پروتکل احراز اصالت دو طرفهاي ارائه خواهد شد که در آن کاربر شبکه نسل سوم خود را به شبکه محلي بيسيم احراز اصالت مينمايد تا از طريق آن به شبکه اينترنت دسترسي پيدا کند. شبکه محلي نيز خود را به کاربر احراز اصالت مينمايد تا کاربر با اطمينان کامل از خدمات شبکه بيسيم محلي استفاده کند. پروتکل پيشنهادي مبتني بر پروتکلهاي توسعه پذير است که در آن سعي شده است احراز اصالت کاربر به شبکه محلي بيسيم با هزينه پردازشي کم و با استفاده از عمليات رمزنگاري متقارن انجام شود. نتايح ارزيابيهاي انجام گرفته گوياي کارآمدي پروتکل پيشنهادي است.

September, 2008

 

Year: 
2008
Conference Papers
Month/Season: 
September
Type: 
Conference Papers
Year: 
2008

تحت نظارت وف ایرانی