For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

An Efficient Peer to Peer and Group Key Establishment Protocol for Body Sensor Networks

پيشرفت‌هاي اخير در زمينه ی الكترونيك و مخابرات بي‌سيم، توانايي طراحي و ساخت حسگر¬هايي با توان مصرفي پايين، اندازه كوچك، قيمت مناسب و كاربري-هاي گوناگون را بوجود آورده است. اين حسگرهاي كوچك كه توانايي انجام اعمالي چون دريافت اطلاعات مختلف محيطي، پردازش اطلاعات و ارسال آنها را دارند، موجب پيدايش دسته ای از شبکه‌های حسگر برای کاربردهای سلامتی به نام شبکه‌ی حسگر بدنی(BSN) شده است. این حسگرها در سطح و یا درون بدن فرد قرار می‌گیرند تا بر پارامترهای حیاتی او نظارت کنند. با توجه به ماهیت حساس داده در این کاربردها، در نظر گرفتن امنیت امری ضروری محسوب می‌شود. از طرف دیگر، این حسگرها دارای منابع انرژی محدودی هستند. لذا برای ایجاد ارتباط بین آنها باید پروتکل‌های امنیتی کارآمدی مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله ابتدا به بیان روشی برای بهینه کردن مصرف انرژی در یک پروتکل معروف در این ارتباطات، به نام EKA، پرداخته می‌شود. در ادامه پروتکلی کارآمد برای ارتباط گروهی امن در شبکه حسگر بدنی پیشنهاد می‌گردد. ارزیابی‌های انجام شده در این مقاله، نشان دهنده کارایی مناسب پروتکل‌های پیشنهادی می‌باشد.

February, 2012

 

Year: 
2012
Conference Papers
Month/Season: 
February
Type: 
Conference Papers
Year: 
2012

تحت نظارت وف ایرانی